လက်မှတ်

Controller

EMC
LVD
ROHS

အင်ဗာတာ

EMC
LVD
ROHS

Servo ယာဉ်မောင်း

servo driver EMC
servo driver LVD
servo driver ROHS

Servo မော်တာ

servo motor EMC
servo motor LVD
servo motor ROHS

ဗိုင်းလိပ်တံ

EMC
LVD
ROHS

Stepper မော်တာ

EMC
ROHS